Regulamin

I. Informacje ogólne

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online bądź telefonicznie.

II. Zasady rezerwacji

Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego firmy. Po otrzymaniu zaliczki za rezerwację klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji i danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zaliczka, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu u osoby przekazującej klucze do apartamentu. W przypadku rozliczeń transakcji dokonywanych kartą kredytową lub
e-przelewem, są one przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

III. Anulowanie rezerwacji

W przypadku anulacji przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu
osoby wskazanej. Nowy klient przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

IV. Zmiany w rezerwacji

Chęć zmiany terminu w dokonanej rezerwacji, Klient powinien zgłosić nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu. Tylko pod tym warunkiem firma rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, zadatek nie podlega zwrotowi.

V. Warunki umowy najmu

  1. Potwierdzenie rezerwacji stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty rezerwacji (pomniejszonej o sumę wpłaconej wcześniej zaliczki) .Umowa Najmu jest zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem i obejmuje wyłącznie wynajem obiektu oraz przypadające mu jedno miejsce postojowe w garażu podziemnym.
  2. Cena – podana w opisie apartamentu obejmuje opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby) oraz sprzątanie końcowe. Obowiązująca opłata klimatyczna doliczana jest dodatkowo do kwoty należności za pobyt.
  3. Odbiór kluczy – przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 17:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za klucze. Kaucja w wysokości ustalanej indywidualnie w przedziale 300PLN – 800PLN zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag.
  4. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
  5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
  6. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
  7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach, zobowiązuje się tez do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu. Zasadę tą stosuje się także w przypadku zgubionych przez klienta kluczy od lokalu lub pilotów do sterowania bramami wjazdowymi

VI. Zasady obowiązujące podczas pobytu

  1. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmę o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną w rezerwacji osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu.
  2. Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, firma ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
  3. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela firmy, może spowodować roszczenia ze strony tej firmy.

VII. Opłata za zwierzęta

Na stronie internetowej danego apartamentu istnieje informacja o możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota, opłata za zwierzę wynosi 30 zł za dobę. Jednocześnie klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.

VIII. Wystąpienie sił wyższych

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, anulować umowę. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.